Hvem er omfattet af loven?

 

Hvad er pligtaflevering?

 

Pligtaflevering af værker i fysisk form

 

Pligtaflevering af materiale fra Internettet

 

Pligtaflevering af radio- og TV programmer

 

Pligtaflevering af film

 

Loven og andre lovtekster

Bekendtgørelse

Bemærkninger

Betænkning

Lovændring 2008

Lovændring 2011

 

Hvor kan man se det pligtafleverede?

 

FAQ OG BEGREBER

KONTAKT

SKABELONER

BROCHURER

 

Bekendtgørelse om pligtaflevering af offentliggjort materiale
(Bekendtgørelse nr. 636 af 13. juni 2005)


I medfør af § 7, § 8, stk. 3, § 13, stk. 3, § 16, stk. 3, § 19, stk. 4, § 20, stk. 1-3, og § 21, stk. 2, i lov nr. 1439 af 22. december 2004 om pligtaflevering af offentliggjort materiale (pligtafleveringsloven) fastsættes følgende:  

 

Kapitel 1 
Værker, som offentliggøres ved udgivelse i eksemplarform  

 

§ 1. Afleveringspligtige er trykte udgivelser, og omfattet er eksempelvis udgivelser i form af bøger, seriepublikationer, herunder aviser, blade, tidsskrifter, årbøger, beretninger, regnskaber m.v., prislister, kataloger, pjecer, teaterprogrammer og lignende, foldere, noder, kort og billeder, inklusiv plakater, køre- og fartplaner, produktbeskrivelser, glober, reliefkort, reklamer, salgsmateriale og postkort. Undtaget fra afleveringspligten er: 
1) Nye, uforandrede optryk. 
2) Pengerepræsentativer og værdipapirer. 
3) Lokale eller andre særudgaver af tidsskrifter eller blade, som udelukkende har stof til fælles med et hovedblad. 
4) Særtryk. 
5) Skemaer og formularer bestemt til udfyldning. 
6) Spillekort og spilleplader. 
7) Emballager, brevpapir, visitkort og kuverter. 
8) Kalendere uden redaktionel bearbejdning. 
9) Litografier og andre etbladskunsttryk. 
Stk. 2. Afleveringspligtige er udgivelser i mikroform, og omfattet er eksempelvis udgivelser på mikrofiche eller mikrofilm. Undtaget fra afleveringspligten er mikroformer, der fremstilles af en af statens bevaringsinstitutioner for at sikre originaldokumenter i egne samlinger, uanset om de fremstilles og spredes i et mindre oplag til brug for andre tilsvarende institutioner. 
Stk. 3. Afleveringspligtige er fotografiske udgivelser, og omfattet er fotografier, eksempelvis udgivet som dias eller papirbilleder. Undtaget fra afleveringspligten er fotografiske udgivelser, hvor det samlede antal eksemplarer ikke overstiger 100. 
Stk. 4. Afleveringspligtige er udgivelser i punktskrift, og omfattet er værker, der er trykt i punktskrift, herunder andre taktile fremstillinger, kort, tegninger m.v. Undtaget fra afleveringspligten er værker, der foreligger i anden form, og hvor der kun er sket en rent mekanisk, ubearbejdet overførsel til punktskrift. 
Stk. 5. Afleveringspligtige er udgivelser af fonogrammer, og omfattet er lydoptagelser, herunder optagelser af musik og tale, uanset hvilket medium der er anvendt ved eksemplarfremstillingen, fx grammofonplader, lydkassetter eller cd'er. Undtaget fra afleveringspligten er fonogrammer i form af lydbøger, lydtidsskrifter og lydaviser, dvs. tekster indtalt på lydbånd eller lignende, hvor indholdet er identisk med trykte udgaver. Pligtafleveringsinstitutionen har dog rekvisitionsret med hensyn til sådanne fonogrammer, såfremt disse har et selvstændigt kunstnerisk islæt. 
Stk. 6. Afleveringspligtige er udgivelser af videogrammer, og omfattet er optagelser af levende billeder, med og uden lyd, uanset om videogrammerne udgives i form af spolefilm, filmkassetter, videokassetter eller videodiske. Afleveringspligten omfatter også videogramudgivelser af udenlandske film, som er forsynet med dansk tale eller danske undertekster. Undtaget fra afleveringspligten er videogrammer, der alene distribueres med henblik på offentlig forevisning, som fx spillefilm, medmindre der er tale om film, der betragtes som danske i henhold til filmloven. Sådanne film afleveres efter bestemmelserne i kapitel 4. Undtaget fra afleveringspligten er også undervisnings- og salgsmateriale og lignende, som produceres i ét eller nogle få eksemplarer på videokassette eller videodisk med henblik på offentlig fremførelse på udstillinger, konferencer m.v. 
Stk. 7. Afleveringspligtige er kombinerede udgivelser, og omfattet er udgivelser, der er kombinationer af forskellige fysiske medier, som fx trykt materiale, diasbilleder, film, videokassetter, lydkassetter og tredimensionale materialer. Eksempelvis omfattes udgivelser af trykte publikationer med bilag i form af videokassetter, lydkassetter, dias, datadisketter eller cd-rom medmindre indholdet af den samlede udgivelse er identiske med trykte udgaver. Ligeledes omfattes billedværker i form af diasserier med ledsagende lyd. Undtaget fra afleveringspligten er kombineret materiale, som er fremstillet i ét eller ganske få eksemplarer, som alene distribueres med henblik på fremførelser i forbindelse med udstillinger, konferencer, foredrag og undervisning m.v. 
Stk. 8. Afleveringspligtige er udgivelser af digitale værker på fysiske medier, og omfattet er værker, der udgives på diskette, cd-rom eller andre datamedier, herunder de i stk. 1-7 nævnte værkstyper i digitaliseret form samt computerspil og andre interaktive værker. 

§ 2. Undtaget fra afleveringspligten er værker, som fremstilles her i landet med henblik på spredning til et internationalt publikum, såfremt værkets indhold ikke har tilknytning til Danmark. Som tilknytning til Danmark forstås navnlig, om ophavsmanden til værket er dansk, om værket vedrører danske forhold, om det fremføres på dansk, eller om de udøvende kunstnere er danske. 

§ 3. Et værk skal afleveres i den form og stand, hvori det udgives. Værket skal afleveres sammen med det materiale, som er fremstillet med henblik på at ledsage værket ved salget eller overdragelsen, fx omslag, kassetter, teksthæfter, brugsanvisninger, vejledninger, bilag i andre medier eller lignende. Edb-manualer er kun afleveringspligtige, hvis de vedrører programmer, der skal afleveres, eller hvis de udgives selvstændigt. 
Stk. 2. Et værk i punktskrift skal ledsages af de nødvendige oplysninger til identifikation og registrering i almindelig skrift. 

§ 4. Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket fungerer som pligtafleveringsinstitutioner. Trykte værker, værker i mikroform, fotografier, værker i punktskrift, kombinerede værker og værker, der udgives i digital form på fysiske medier, afleveres til Det Kongelige Bibliotek. Dog afleveres aviser til Statsbiblioteket. Fonogrammer og videogrammer afleveres til Statsbiblioteket. 
Stk. 2. Det påhviler de modtagende institutioner at reklamere over eventuelle mangler ved det afleverede og at videresende eksemplarer til den anden bevaringsinstitution. 
Stk. 3. Afleveringen sker samtidig med udgivelsen eller senest i begyndelsen af januar og juli for det forløbne halvårs vedkommende. Afvigelse herfra kan ske efter særlig aftale med den modtagende institution. Såfremt den afleveringspligtige ophører med sin virksomhed, skal det afleveringspligtige straks afleveres. 
Stk. 4. Ved hver aflevering skal medfølge to enslydende fortegnelser med en nøjagtig specifikation over det, der afleveres. For småtryk såsom brochurer, foldere og lignende, er det kun nødvendigt at opgive antallet. Fortegnelsen skal desuden indeholde en erklæring om, at der ved afleveringen er medtaget alt, hvad der efter loven og denne bekendtgørelse skal afleveres, underskrevet af den afleveringspligtige eller dennes stedfortræder. 
Stk. 5. Den ene af de medsendte fortegnelser skal af den modtagende institution returneres i kvitteret stand. 

§ 5. De afleverede eksemplarer opbevares på Det Kongelige Bibliotek og på Statsbiblioteket, dog således at 
1) værker i punktskrift opbevares på Det Kongelige Bibliotek og på Danmarks Blindebibliotek, 
2) lydbøger opbevares på Statsbiblioteket og på Danmarks Blindebibliotek, 
3) videogrammer opbevares på Statsbiblioteket samt enten på Det Danske Filminstitut for så vidt angår danske og udenlandske spillefilm og kort- og dokumentarfilm eller på Det Kongelige Bibliotek for så vidt angår øvrige videogrammer, og 
4) videogrammer med film, der betragtes som danske efter filmloven, og som ikke distribueres med henblik på offentlig forevisning, men som har modtaget støtte efter filmloven, vil i henhold til støttevilkår skulle afleveres efter samme regler, som er fastsat i kapitel 4. 
Stk. 2. Eksemplarerne kan gøres tilgængelige for brugerne inden for rammerne af ophavsretsloven på samme vilkår som institutionernes øvrige materialer, idet der dog tages særlige hensyn til bevaringsforpligtelsen. 
Stk. 3. De afleverede eksemplarer af værker i digital form må dog alene gøres tilgængelige for enkeltpersoner til personligt gennemsyn eller studium på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Filmmuseet ved hjælp af teknisk udstyr. 
Stk. 4. Af de pligtafleveringseksemplarer, som afleveres til Det Kongelige Bibliotek, indgår det ene som musealt eksemplar i biblioteket og kan normalt ikke hjemlånes. 
Stk. 5. Af de pligtafleveringseksemplarer, som afleveres til Statsbiblioteket, indgår det ene som musealt eksemplar i biblioteket og kan normalt ikke hjemlånes. 

§ 6. Hvis de pligtafleverede eksemplarer repræsenterer en uforholdsmæssig stor udgift for den afleveringspligtige, kan den modtagende institution efter ansøgning give hel eller delvis godtgørelse for produktionsomkostningerne. 

§ 7. Kulturministeriet fastsætter efter drøftelse med Det Kgl. Bibliotek og Statsbiblioteket vejledende bestemmelser om kassation af afleveret materiale.  

 

Kapitel 2 
Materiale, som offentliggøres i elektroniske kommunikationsnet  

 

§ 8. Afleveringspligten omfatter dansk materiale, som offentliggøres i elektroniske kommunikationsnet, og som indsamles gennem: 
1) Indsamling af materiale fire gange om året. 
2) Indsamling af materiale, som offentliggøres på et antal udvalgte netsteder. 
3) Indsamling af materiale, som offentliggøres i tilknytning til et antal udvalgte begivenheder om året. 
Stk. 2. Undtaget fra afleveringspligten er materiale, som offentliggøres via mobiltelefoni. 
Stk. 3. Kulturministeren udpeger en redaktion med repræsentanter for berørte institutioner m.v., der skal rådgive pligtafleveringsinstitutionerne med hensyn til udvælgelsen af netsteder og begivenheder. 

§ 9. Indsamlingen foretages af Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket, der i fællesskab fungerer som pligtafleveringsinstitutioner. 
Stk. 2. Pligtafleveringsinstitutionerne skal indhente en udtalelse fra Datatilsynet, inden indsamlingen påbegyndes, efter de regler, der gælder herom, jf. lov om behandling af personoplysninger § 45, stk.1, nr. 1. 
Stk. 3. Indsamlingsmetoden vil være en automatiseret proces, hvorved materiale fra internettet kopieres til et elektronisk arkiv (høstning). Registranten af internetdomænet kan sikre ikke-offentliggjort materiale mod automatisk høstning ved brug af adgangskoder. 
Stk. 4. Pligtafleveringsinstitutionerne må ikke videregive oplysninger om adgangskoder og lignende til uvedkommende. 
Stk. 5. Oplysninger om registranter af internetdomæner kan videregives i videnskabeligt eller statistisk øjemed. 

§ 10. Det indhøstede materiale bevares i elektroniske arkiver på henholdsvis Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket. Materiale må ikke slettes, jf. dog § 12. 
Stk. 2. Såfremt det konstateres, at arkiverne har materiale med ulovligt indhold eller materiale hvis fremstilling, besiddelse eller spredning vil være ulovlig, drager pligtafleveringsinstitutionerne omsorg for, at materialet holdes utilgængeligt for uvedkommende. 

§ 11. Der kan gives adgang til arkivet efter reglerne i ophavsretsloven og § 10 i lov om behandling af personoplysninger. 

§ 12. Kulturministeriet fastsætter efter drøftelse med Det Kgl. Bibliotek og Statsbiblioteket vejledende bestemmelser om kassation af indsamlet materiale.  

 

Kapitel 3 
Radio- og fjernsynsprogrammer  

 

§ 13. Afleveringspligten omfatter landsdækkende radio- og fjernsynsforetagender med en væsentlig egenproduktion, og disse foretagenders programmer indsamles fuldt ud. Såfremt landsdækkende radio- og fjernsynsforetagender i overvejende grad udsender allerede udgivet musik og programindhold af udenlandsk oprindelse, indsamles der årligt programmer fra en begrænset periode. Med landsdækkende radio- og fjernsynsforetagender forstås radio- og fjernsynsforetagender, hvis målgruppe er befolkningen i hele landet, uanset om man i enkelte områder eller regioner af tekniske grunde ikke er i stand til at modtage programmerne. 
Stk. 2. Afleveringspligten omfatter programmer, der udsendes regionalt af radio- og fjernsynsforetagender, og som indsamles således, at der fuldt ud indsamles 3 regionale radio- og tv-kanaler fra henholdsvis hovedstadsområdet, en større provinsby og en landregion. For så vidt angår de øvrige regionale radio- og fjernsynsforetagender indsamles der årligt programmer fra en begrænset periode. 
Stk. 3. Afleveringspligten omfatter lokale radio- og fjernsynsforetagender, og disse foretagenders programmer indsamles årligt fra en begrænset periode. 
Stk. 4. Programmer, der ikke er omfattet af stk. 1-3, skal kun afleveres efter påkrav. 
Stk. 5. Kulturministeren udpeger en redaktion med repræsentanter for berørte institutioner m.v., der skal rådgive pligtafleveringsinstitutionen med hensyn til udvælgelsen af programmer. 

§ 14. Indsamlingen sker ved optagelse af programmerne og foretages af Statens Mediesamling under Statsbiblioteket, der fungerer som pligtafleveringsinstitution. 

§ 15. Radio- og fjernsynsforetagenderne skal til Statens Mediesamling under Statsbiblioteket i elektronisk form aflevere offentliggjort programinformation til brug for pligtafleveringsinstitutionens registrering af de programmer, der indsamles. 

§ 16. Der kan gives adgang til pligtafleverede radio- og fjernsynsprogrammer i overensstemmelse med ophavsretslovens bestemmelser herom. 

§ 17. Kulturministeriet fastsætter efter drøftelse med Statsbiblioteket vejledende bestemmelser om kassation af indsamlet materiale.  

 

Kapitel 4 
Film, som er produceret med henblik på offentlig forevisning  

 

§ 18. Afleveringspligten omfatter alle spillefilm, kort-og dokumentarfilm samt reklamefilm, der har en dansk producent, og som enten er indspillet på dansk eller rummer en særlig kunstnerisk eller teknisk indsats, som medvirker til fremme af filmkunst og filmkultur i Danmark, jf. filmlovens § 17. Filmens reklamemateriale omfatter fx stillbilleder, trailers og plakater. 
Stk. 2. Aflevering sker til Det Danske Filminstitut, som fungerer som pligtafleveringsinstitution. 

§ 19. Afleveringspligten indebærer aflevering af filmens basismateriale i ubeskadiget stand og en ubrugt visningskopi, der afleveres senest 6 måneder efter første offentlige forevisning, samt en brugt visningskopi, der afleveres senest to år efter første offentlige forevisning. Såfremt offentlig forevisning ikke finder sted, afleveres basismateriale og to ubrugte visningskopier senest 6 måneder efter filmens færdiggørelse. Såvel brugte som ubrugte kopier skal afleveres i højest forekommende visningskvalitet. 
Stk. 2. For film i digitalt format afleveres det digitale basismateriale, der til enhver tid anses for bedst egnet til bevaring samt såvel en brugt som ubrugt visningskopi efter bestemmelsen i stk. 1. 
Stk. 3. For så vidt angår film, der ikke har modtaget støtte til filmens produktion efter filmloven, indebærer afleveringspligten ikke aflevering af filmens basismateriale, og afleveringspligtige kopier kan være brugte visningskopier i højest forekommende visningskvalitet. 
Stk. 4. Det Danske Filminstitut kan endvidere i særlige tilfælde fravige bestemmelsen i stk. 1, ved aflevering af film, der er skabt ved internationale koproduktioner . 
Stk. 5. Reklamefilm, der er produceret inden for en afgrænset periode, kan efter aftale med Det Danske Filminstitut afleveres samlet. 
Stk. 6. Afleveret materiale skal ledsages af oplysninger, der er nødvendige til identifikation m.v. af det afleverede. 

§ 20. Hvis materialet, der pligtafleveres, repræsenterer en uforholdsmæssig stor udgift for den afleveringspligtige, kan Det Danske Filminstitut efter ansøgning give hel eller delvis godtgørelse for produktionsomkostningerne. 

§ 21. De afleverede film opbevares på Det Danske Filminstitut. 
Stk. 2. Afleverede film, der har modtaget støtte efter filmloven, kan under hensyntagen til bevaringsforpligtelsen vederlagsfrit forevises for et betalende publikum som led i instituttets filmkulturelle virksomhed. 
Stk. 3. Det Danske Filminstitut fastsætter under hensyn til bevaringsforpligtelsen nærmere retningslinjer for opbevaring og benyttelse af filmmateriale, som en producent har afleveret og efterfølgende rekvirerer til hjemlån. 
Stk. 4. Kulturministeriet fastsætter efter drøftelse med Det Danske Filminstitut vejledende bestemmelser om kassation af afleveret materiale.  

 

Kapitel 5 
Straffebestemmelser og ikrafttræden  

 

§ 22. Overtrædelser af § 3, stk. 1 og 2, og § 4, stk. 3 og 4, straffes med bøde. 
Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5. 

§ 23. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2005.  

 

Kulturministeriet, den 13. juni 2005

Brian Mikkelsen 

 

/Lotte Kristoffersen