Hvem er omfattet af loven?

 

Hvad er pligtaflevering?

 

Pligtaflevering af værker i fysisk form

 

Pligtaflevering af materiale fra Internettet

 

Pligtaflevering af radio- og TV programmer

 

Pligtaflevering af film

 

Loven og andre lovtekster

Bekendtgørelse

Bemærkninger

Betænkning

Lovændring 2008

Lovændring 2011

 

Hvor kan man se det pligtafleverede?

 

FAQ OG BEGREBER

KONTAKT

SKABELONER

BROCHURER

 

Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 1. december 2004


Betænkning

over

Forslag til lov om pligtaflevering
[af kulturministeren (Brian Mikkelsen)]


1. Ændringsforslag 
Kulturministeren har stillet 1 ændringsforslag til lovforslaget. 

2. Udvalgsarbejdet 
Lovforslaget blev fremsat den 4. november 2004 og var til 1. behandling den 12. november 2004. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Kulturudvalget. 

Møder 
Udvalget har behandlet lovforslaget i 3 møder. 

Høring 
Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og kulturministeren sendte den 16. september 2004 dette udkast til udvalget, jf. (2003-04) alm. del - bilag 709 . Den 5. november 2004 sendte kulturministeren de indkomne høringssvar samt et notat herom til udvalget. 

Skriftlige henvendelser 
Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget 1 skriftlig henvendelse fra Aarhus Universitet, Institut for Informations- og Medievidenskab. 
Kulturministeren har over for udvalget skriftligt kommenteret henvendelsen til udvalget. 

Spørgsmål 
Udvalget har stillet 4 spørgsmål til kulturministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret. 2 af udvalgets spørgsmål og ministerens svar herpå er optrykt som bilag 2 til betænkningen. 

3. Indstillinger og politiske bemærkninger 
Udvalget indstiller lovforslaget til vedtagelse med det stillede ændringsforslag. 
Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit og Siumut var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen. 
En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen. 

4. Ændringsforslag med bemærkninger 

Æ n d r i n g s f o r s l a g 


Af kulturministeren, tiltrådt af udvalget: 

Til § 23 

1) Paragraffen affattes således: 
"§ 23. I lov nr. 186 af 12. marts 1997 om film, som ændret ved lov nr. 423 af 10. juni 1997, foretages følgende ændringer: 
1. §§ 12 og 14-16 ophæves. 
2. I § 25, stk. 1, udgår "§ 12, § 13, " og i stk. 2 udgår "§ 15 og "." 
[Konsekvensændring] 

B e m æ r k n i n g e r 

Til nr. 1 


I lovforslagets § 23, stk. 1, er der stillet forslag om at ophæve §§ 12 og 14 -16 i lov nr. 186 af 12. marts 1997 om film, som ændret ved lov nr. 423 af 10. juni 1997. Som konsekvens heraf foreslås de efterfølgende henvisninger til disse paragraffer i lov om film ophævet. Forslaget om ophævelsen af henvisningen til § 13 stilles som følge af lov nr. 423 af 10. juni 1997 og ikke som konsekvens af forslag til lov om pligtaflevering. 
Kim Andersen (V) fmd. Ester Larsen (V) Leif Mikkelsen (V) Preben Rudiengaard (V) 
Louise Frevert (DF) nfmd. Poul Nødgaard (DF) Carina Christensen (KF) 
Charlotte Dyremose (KF) Bodil Kornbek (KD) Jette Bergenholz Bautrup (S) Jytte Andersen (S) 
Jytte Wittrock (S) Mette Frederiksen (S) Poul Qvist Jørgensen (S) Ole Sohn (SF) 
Naser Khader (RV) Søren Søndergaard (EL) 
Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit og Siumut havde ikke medlemmer i udvalget. 

Folketingets sammensætning 


Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 54* Enhedslisten (EL) 4 
Socialdemokratiet (S) 52 Kristendemokraterne (KD) 4 
Dansk Folkeparti (DF) 22 Tjóðveldisflokkurin (TF) 1 
Det Konservative Folkeparti (KF) 16 Inuit Ataqatigiit (IA) 1 
Socialistisk Folkeparti (SF) 12 Siumut (SIU) 1 
Det Radikale Venstre (RV) 9 Uden for folketingsgrupperne (UFG) 3 

* Heraf 1 medlem valgt på Færøerne 

Bilag 1 


Oversigt over bilag vedrørende L 77 


Bilagsnr.

Titel 

1

Høringssvar og høringsnotat, fra kulturministeren

2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

3

Godkendt tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

4

Henvendelse af 17/11-04 fra Aarhus Universitet, Institut for Informations- og Medievidenskab

5

Ændringsforslag, fra kulturministeren

6

1. udkast til betænkning


Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 77 


Spm.nr.

Titel

1

Spm. om, hvilke overvejelser - eventuelle beregninger - der ligger bag intensiteten i antallet af de forskellige høstninger, til kulturministeren, og ministerens svar herpå

2

Spm. om begivenhedshøstninger, til kulturministeren, og ministerens svar herpå

3

Spm. om indføjelse af revisionsparagraf, til kulturministeren, og ministerens svar herpå

4

Spm. om kommentar til henvendelse af 17/11-04 fra Aarhus Universitet, Institut for Informations- og Medievidenskab, til kulturministeren, og ministerens svar herpå


Bilag 2 


2 af udvalgets spørgsmål og kulturministerens svar herpå 


Spørgsmålene og svarene er optrykt efter ønske fra S. 

Spørgsmål nr. 1: 
Hvilke overvejelser - eventuelle beregninger - ligger bag intensiteten i antallet af de forskellige høstninger? 

Svar: 
Antallet af høstninger - og fordelingen på tværsnitshøstning, selektiv høstning og begivenhedshøstning er baseret på anbefalingerne i "Udredning om bevaring af kulturarven". Udredningens anbefalinger er blevet bearbejdet af Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket som led i den videre tilrettelæggelse af aktiviteterne, herunder høstningsniveauet. Til grund for overvejelserne ligger en vurdering af, hvilket høstningsniveau, der vil sikre en repræsentativitet med hensyn til dækning af internettet, der er forsvarlig ud fra et forsknings- og bevaringssynspunkt. Samtidig indgår der naturligvis også økonomiske hensyn i det foreslåede høstningsniveau. 
Der er i øvrigt tale om en strategi, der foreslås lagt til grund i en indledende fase, således at den løbende kan vurderes og strategien kan tilpasses de teknologiske og økonomiske betingelser og udviklingen og aktiviteterne på internettet. Ved den videre tilrettelæggelse af virksomheden vil der blive lagt vægt på følgende forhold: 
Indsamlingsstrategierne kompletterer hinanden og er altså hver især nødvendige for at give et dækkende billede af denne del af kulturarven. Generelt forholder strategierne sig til hinanden sådan, at jo flere af de mindre ressourcetunge tværsnitshøstninger, man foretager, des færre ressourcetunge selektive og begivenhedsorienterede høstninger er nødvendige. Omvendt indsamles der via den selektive og den begivenhedsorienterede strategi en vigtig del af det materiale, som ikke indsamles i tværsnitshøstningerne, eksempelvis materiale der udelukkende eksisterer på nettet mellem to tværsnit. 
Anvendelsen af tværsnitshøstninger og selektive høstninger vil kunne begrænse omfanget af begivenhedsorienterede indsamlinger. Dette skyldes, at det udelukkende vil være nødvendigt at indsamle fra de nye netsteder, der dukker op i forbindelse med den konkrete begivenhed. Omfanget af den selektive indsamling af netsteder er alene begrænset af økonomiske hensyn. Såfremt pligtafleveringsinstitutionerne kan udvikle metoder, der reducerer omkostningerne ved den selektive indsamling, er der intet til hinder for, at de kan udvide antallet. 

Spørgsmål nr. 2: 
Hvem vurderer, hvilke begivenhedshøstninger der skal foretages? 

Svar: 
Internetarkivet etableres som et virtuelt center, der drives i samarbejde mellem Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket. Centeret skal arbejde tæt sammen med alle brugergrupper og være internationalt orienteret. Det er tanken, at der skal nedsættes en "redaktion" med repræsentanter for bl.a. berørte institutioner, forskning og erhvervsliv, der får til opgave at medvirke til at udvælge de netsteder, der høstes løbende. Det vil være naturligt, at det også er denne "redaktion", der får til opgave at medvirke til at udpege begivenheder til de årlige begivenhedshøstninger. 
Den selektive indsamling fra de omkring 80 netsteder vil give en tilstrækkelig dækning af et betydeligt antal begivenheder. Anbefalingen af 2-3 begivenhedsorienterede indsamlinger sikrer derfor muligheden for at bringe strategien i anvendelse ved særlige begivenheder, hvor der kommer væsentligt materiale på nye og uventede netsteder. 
"Redaktionen" får en rådgivende funktion med hensyn til samlingens indhold samt dens kvalitet og integritet. Det betyder, at redaktionen aktivt deltager i at lægge strategier for udvælgelse af startgrundlaget for de forskellige høstninger. Ministeriet overvejer endvidere at etablere en større kontaktgruppe bestående af 30-100 personer med bred geografisk og interessemæssig spredning.